Regulamin sklepu

§1 Wprowadzenie

1. Niniejszy Regulamin kształtuje prawa i obowiązki związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.designforkids.pl, w tym zasady składania Zamówień oraz zakupu Produktów za jego pośrednictwem.

2. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów, należy je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin, stanowiący regulamin w rozumieniu treści przepisu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344).
 2. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.designforkids.pl, na jakiej znajduje się Sklep internetowy.
 3. Sklep internetowy – dostępna w Serwisie platforma sprzedażowa Produktów oraz usług oferowanych i świadczonych przez Sprzedawcę.
 4. Sprzedawca / Design for kids – Dariusz Wichrowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dariusz Wichrowski, Wichowo 31A, 87-600 Lipno, NIP: 8931307288, REGON: 341361389.
 5. Klient – Konsument lub Przedsiębiorca, zawierający Umowę Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 6. Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu internetowego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 8. Konto Klienta – bezpłatna Usługa Elektroniczna udostępniana Klientowi przez Sprzedawcę w celu korzystania z wszelkich funkcjonalności Sklepu internetowego. Konto Klienta jest miejscem dostępu do danych Klienta, wprowadzonych przez niego za pośrednictwem Serwisu oraz informacji o Zamówieniach, w tym transakcjach zawartych pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Konto Klienta powstaje z chwilą dokonania przez Klienta prawidłowej rejestracji do Serwisu, wprowadzając swoje dane osobowe oraz ustanawiając login i hasło dostępowe. Dostęp do Konta Klienta jest możliwy wyłącznie przy użyciu ustanowionego przez Klienta loginu oraz hasła dostępowego. W przypadku utraty hasła dostępowego, istnieje możliwość jego przywrócenia.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane przy użyciu Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży na odległość, których przedmiotem jest Produkt lub Produkty, dostępne w Sklepie Internetowym. Przesłanie przez Klienta Zamówienia oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 10. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w ramach Sklepu internetowego, umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka, wprowadzenie swoich danych niezbędnych do skutecznego zawarcia Umowy, w tym wskazanie sposobu dostawy oraz metody płatności.
 11. Koszyk – element Formularza Zamówienia, za pomocą jakiego Klient może dodać lub usunąć wybrane przez siebie w trakcie korzystania Serwisu Produkty, a także zatwierdzić swój wybór, przechodząc do dalszych kroków
  Zamówienia, w szczególności do podania lub modyfikacji danych niezbędnych do skutecznego zawarcia Umowy, w tym wskazanie sposobu dostawy oraz metody płatności.
 12. Produkt – znajdująca się w ramach Sklepu internetowego, dostępna w sprzedaży za określoną cenę rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 13. Promocje – szczególne warunki sprzedaży Produktu lub Produktów, które są lub mogą zostać uregulowane na podstawie treści odrębnych regulaminów, udostępnianych przez Sprzedawcę w Serwisie.
 14. PUNKT ODBIORU – miejsce odbioru przesyłki zawierającej zamówione przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego Produkty. Informacje na temat dostępnych Punktów Odbioru znajdują się w formularzu Zamówienia, niniejszym Regulaminie Serwisu oraz na podstronie z informacjami na temat dostawy Produktów.
 15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.) zawierana na odległość, jakiej przedmiotem sprzedaż przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktów dostępnych w ramach Sklepu internetowego.
 16. Usługa elektroniczna– usługa lub usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344).
 17. Wymagania techniczne – minimalne wymagania techniczne, jakie powinny zostać spełnione, w celu prawidłowego korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego, Usług Elektronicznych lub na potrzeby zawarcia Umowy Sprzedaży. Powyższe wymagania kształtują się następująco:
 • dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego korzystanie z sieci internetowej;
 • posiadanie konta poczty elektronicznej oraz dostęp do niego;
 • posługiwanie się przeglądarką internetową Internet Explorer (min. wersja 11), Google Chrome (min. wersja 80), Mozilla Firefox (min. wersja 74) lub Safari (min. wersja 13.0.1.);
 • aktywowanie w przeglądarce internetowej możliwości obsługi Javascript oraz zapisu Plików Cookies.

      18. Newsletter – bezpłatna Usługa Elektroniczna, polegająca na przesyłaniu cyklicznych informacji na temat Produktów, Promocji, Sklepu Internetowego, a także innych informacji handlowych.

3 Akceptacja Regulaminu Serwisu jest dobrowolna, jednakże jest ona niezbędna na potrzeby utworzenia Konta Klienta lub prawidłowego złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym.

4. Klient jest zobowiązany do korzystania z wszelkich usług oferowanych przez Design for kids oraz korzystania z Serwisu w sposób zgodny z aktualnymi przepisami prawnymi, niniejszym Regulaminem, a także zasadami współżycia społecznego. Klient zobowiązany jest również do niepodejmowania jakichkolwiek działań polegających na wprowadzaniu w ramach działalności Serwisu, w tym Sklepu Internetowego treści naruszających przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

5. Sprzedawca informuje, że korzystanie przez Użytkownika z Serwisu, w tym składanie Zamówienia, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego ze Sprzedawcą może być związane z koniecznością poniesienia przez Użytkownika kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są pobierane przez Sprzedawcę, ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne, z którego usług korzysta Użytkownik. Dostawca, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie jest podwykonawcą Sprzedawcy.

§2 Kontakt ze Sprzedawcą

Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą, przy użyciu poniższych danych:

 1. Adres korespondencyjny oraz adres do składania reklamacji: Design for kids, Wichowo 31A, 87-600 Lipno;
 2. Adres e-mail: kontakt@designforkids.pl;
 3. Numer telefonu: +48 XXX XXX XXX;
 4. Formularz kontaktowy, dostępny w Sklepie Internetowym pod adresem: https://designforkids.adkmarketing.pl/kontakt.

§3 Usługi elektroniczne

1. Sprzedawca w ramach prowadzonego Serwisu, świadczy na rzecz Klientów nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne:

 1. umożliwienie utworzenia Konta Klienta;
 2. umożliwianie składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży;
 3. umożliwienie korzystania z usług Koszyka;
 4. umożliwienie przeglądania treści umieszczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu.
 5. umożliwienie otrzymywania Newslettera;
 6. umożliwienie informowania o dostępności Produktu;

2. Klient ma możliwość dobrowolnie założyć bezpłatne Konta Klienta, jednakże jego brak nie pozbawia dokonania zakupu Produktów.

3. Z chwilą prawidłowego wypełnienia oraz zatwierdzenia przez Klienta formularza rejestracji Konta Klienta, w tym akceptacji niniejszego Regulaminu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zawiązuje się Umowa na czas nieokreślony o świadczenie na rzecz Klienta usługi stworzenia oraz prowadzenia Konta Klienta, w tym podtrzymywania sesji Użytkownika po zalogowaniu się przez niego do Konta Klienta oraz przechowywania i udostępniania jego danych wraz z historią zawartych Umów Sprzedaży.

4. Formularz rejestracji Konta Klienta uznaje się za prawidłowo wypełniony przez Klienta, jeżeli zostały w nim zawarte wyłącznie prawdziwe i aktualne dane oraz informacje, niezbędne na potrzeby prawidłowej realizacji usług przez Sprzedawcę.

5. Klient jest zobowiązany do podawania w Zamówieniu oraz w formularzu rejestracji Konta Klienta danych wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszelkich niezbędnych na potrzeby prawidłowej realizacji usług przez Sprzedawcę. Nadto, Klient zobowiązany jest do ich niezwłocznego aktualizowania, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowej realizacji usług przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieaktualność, nieprawdziwość lub niekompletność tychże danych.

6. Klient zobowiązany jest do korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Sprzedawcy i w żaden sposób niezakłócający pracy Sprzedawcy lub działalności Serwisu. Klient jest także zobowiązany do niedostarczania i nieprzekazywania w ramach działalności Serwisu jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste.

7. Klient może składać reklamacje związane z Usługami elektronicznymi świadczonymi przez Sprzedawcę za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres reklamacje@designforkids.pl. W treści reklamacji winny znaleźć się w szczególności dane służące identyfikacji Klienta, tj. imię i nazwisko Klienta, adres e-mail oraz szczegółowy opis i powód składanej reklamacji. Sprzedawca zastrzega sobie czternastodniowy termin na rozpatrzenie reklamacji, którego bieg rozpoczyna się od dnia otrzymania reklamacji.

8. Klient może w każdym czasie i bez podania powodu rozwiązać umowę o świadczenie Usług Elektronicznych. Zgłoszenie tegoż żądania powinno nastąpić poprzez przesłanie treści oświadczenia o rozwiązaniu tejże umowy, ze wskazaniem swoich danych, zawartych w formularzu rejestracji Konta Klienta: pisemnie, na adres korespondencyjny Sprzedawcy – Wichowo 31A, 87-600 Lipno albo 2) elektronicznie, na adres e-mail kontakt@designforkids.pl.
Sprzedawca może skontaktować się z Klientem na podany adres e-mail lub numer telefonu, celem potwierdzenia jego tożsamości.

9. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Użytkownikiem z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy przez Sprzedawcę może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów, takich jak:

 1. naruszanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu
 2. podejmowanie przez Użytkownika działań sprzecznych z prawem lub szkodzących działalności Serwisu.
 

Oświadczenie Sprzedawcy o rozwiązaniu tejże umowy winno zostać wysłane Klientowi na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracji Konta Klienta.

10. Sprzedawca ma prawo ograniczyć Klientowi korzystanie z Serwisu lub składanie Zamówień, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości treści, w razie zaistnienia ważnych powodów, takich jak:

 1. rażące naruszanie przez Klienta Regulaminu, w szczególności gdy Użytkownik podał dane lub treści wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
 2. wielokrotne składanie Zamówień, a następnie ich nieodbieranie jeżeli sposób zachowania Klienta uzasadnia przypuszczenie, że może on działać celowo na szkodę Sprzedawcy

§4 Newsletter

1. Klient może w każdym czasie skorzystać z usługi Newslettera. W tym celu powinien wyrazić zgodę na jego otrzymywanie, poprzez podanie, w formularzu zapisu do Newslettera, adresu e-mail, na jaki mają zostać wysyłane treści w ramach Newslettera, a następnie zatwierdzenie tegoż formularza, przy użyciu odpowiedniego przycisku.


2. Z chwilą zatwierdzenia przez Klienta formularza zapisu do Newslettera, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zawiązuje się umowa o świadczenie usługi Newslettera.


3. Klient może w każdym czasie i bez podania przyczyny rozwiązać umowę o świadczenie usługi Newslettera. Zgłoszenie tegoż żądania powinno nastąpić poprzez przesłanie treści oświadczenia o rozwiązaniu tejże umowy, ze wskazaniem swoich danych, zawartych w formularzu zapisu do Newslettera:

 1. pisemnie, na adres korespondencyjny Sprzedawcy – Wichowo 31A, 87-600 Lipn albo
 2. elektronicznie, na adres e-mail kontakt@designforkids.pl. Klient może również rozwiązać umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez kliknięcie w dezaktywacyjny znajdujący się w każdym Newsletterze wysyłanym na adres e-mail Klienta.

§5 Składanie Zamówień

1. Z zastrzeżeniem §3 ust. 10 każdy Klient może w każdym czasie składać Zamówienia na Produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego, z wyjątkiem ewentualnych przerw w funkcjonowaniu Serwisu, w tym awarii lub prac technicznych. Klient nie musi posiadać aktywnego Konta Klienta na potrzeby złożenia Zamówienia.

2. Zamówienia są przyjmowane przez Sprzedawcę do realizacji wyłącznie w dni robocze, w godzinach 8:00-17:00.


3. Do momentu zatwierdzenia Zamówienia, następującego poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku, Klient może modyfikować wprowadzone dane, w tym w szczególności liczbę lub rodzaj Produktów. Zamówienie, które zostało zatwierdzone, ale nie jest w trakcie realizacji albo nie zostało zrealizowane przez Sprzedawcę, Klient może zmodyfikować, poprzez wysłanie Sprzedawcy wiadomości, zawierających żądaną zmianę w Zamówieniu, na adres e-mail sklep@designforkids.pl.


4. Zatwierdzenie przez Klienta Zamówienia uznaje się za złożenie przez niego dobrowolnego oświadczenia woli Klienta zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Jest to jednocześnie moment zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.


5. Informacje opublikowane przez Sprzedawcę w ramach Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie Klientów do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.


6. Sprzedawca utrwala, zabezpiecza oraz udostępniania Klientowi treść zawieranej Umowy Sprzedaży poprzez:

 • udostępnianie Regulaminu Serwisu w Sklepie Internetowym przez cały czas jego działania pod adresem https://designforkids.adkmarketing.pl/regulamin-sklepu;
 • przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia, na wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia adres e-mail;
 • dostarczanie specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu (paragonu lub faktury VAT), na wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia adres e-mail.

§6 Ceny oraz płatności

1. Ceny Produktów prezentowanych w Sklepie Internetowym podawane są w walucie Polski złoty (PLN), uwzględniając wszelkie należne cła oraz podatki. Są wiążące z chwilą złożenia przez Klienta Zamówienia. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy, chyba że Regulamin ewentualnej Promocji stanowi inaczej.


2. Wartość Zamówienia stanowi sumę cen poszczególnych Produktów oraz kosztu dostawy, zgodnego z aktualnym cennikiem wybranego przez Klienta przewoźnika.


3. Sprzedawca ma prawo do nieograniczonego modyfikowania cen Produktów prezentowanych w ramach Sklepu Internetowego, jednakże zmiany te nie mają zastosowania do Zamówień złożonych przez Klienta przed modyfikacją cen.


4. Klient dokonuje płatności za złożone Zamówienie przy użyciu aktualnych metod płatności, wskazanych w formularzu Zamówienia, tj.:

 1. przy odbiorze (płatność za pobraniem) o ile łączna wartość Zamówienia nie przekracza kwoty 15.000,00 zł brutto
 2. przelewem internetowym lub kartą kredytową za pośrednictwem systemu płatności Hotpay, realizowanego przez ePłatności sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Andrychowie.

 

5. Zakup Produktów jest każdorazowo udokumentowany przez Sprzedawcę poprzez wystawienie oraz dostarczenie Klientowi faktury VAT zgodnej ze szczegółami Zamówienia.


6. Klient zobowiązany jest do zapłaty za Zamówienie:

 1. w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przypadku wyboru płatności przelewem internetowym
 2. przy odbiorze (płatność za pobraniem) – w przypadku wybrania tej formy płatności. W przypadku niedokonania płatności przez Klienta zgodnie z powyższymi zasadami, Umowa Sprzedaży ulega rozwiązaniu na podstawie treści przepisu art. 89 Kodeksu cywilnego.

§7 Faktury

1. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie przez Sprzedawcę i otrzymywanie od niego faktur VAT, w tym faktur korygujących i duplikatów tychże dokumentów w formie elektronicznej na adres e-mail wprowadzony przez Klienta w formularzu Zamówienia w trakcie składania Zamówienia lub podany w trakcie zakładania Konta Klienta.


2. Faktury VAT są udostępniane Klientowi w postaci elektronicznej, w formacie PDF (Portable Document Format).


3. Wycofanie przez Klienta dobrowolnej zgody na wystawianie przez Sprzedawcę i otrzymywanie od niego faktur VAT w formie elektronicznej, powoduje brak możliwości skorzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę.

§8 Dostawa Zamówień

1. Wysyłka zamówionych przez Klienta Produktów następuje w ciągu 7 dni roboczych:

 1. w przypadku dokonania przez Klienta wyboru sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą – od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy;
 2. w przypadku dokonania przez Klienta wyboru sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.


2. Dostawa zamówionych przez Klienta Produktów jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia lub dostarczana do wybranego przez Klienta Punktu Odbioru, za pośrednictwem wybranego przez niego podmiotu świadczącego usługi spedycji. Czas dostarczenia Zamówienia przez danego przewoźnika jest uzależniony od wybranej przez Klienta formy dostawy i zgodny z warunkami świadczenia usług przez wybranego przewoźnika.


3. Sposób dostawy może zależeć od wybranego przez Klienta sposobu płatności lub rodzaju Produktu. Aktualne informacje o dostępnych metodach dostawy oraz ich koszt są zawarte w formularzu Zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do okresowego lub stałego ograniczenia niektórych sposobów dostawy.


4. Koszty dostawy Zamówienia obciążają Klienta, z wyjątkiem ewentualnych Promocji, których Regulaminy zawierają lub mogą zawierać odmienne postanowienia w przedmiocie tychże kosztów, a także zasady skorzystania z Promocji. Regulaminy te stanowią lub będą stanowiły integralną część niniejszego Regulaminu.


5. Z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu, dostawa zamówionych Produktów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


6. W przypadku, gdy Klient wyrazi wolę złożenia Zamówienia, które miałoby zostać dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, powinien on uprzednio skontaktować się ze Sprzedawcą przy użyciu danych wskazanych w §2 Regulaminu, w celu indywidualnego ustalenia warunków realizacji takiego zamówienia, w tym w szczególności kosztów dostawy Produktów objętych takim Zamówieniem.


7. Odbiór osobisty zamówionych Produktów nie jest możliwy.

§9 Reklamacje

1. Na Sprzedawcy ciąży prawny obowiązek dostarczenia Klientowi Produktów pozbawionych wad.


2. Produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancjami producenta albo dystrybutora, które stanowią dodatkowe zapewnienia co do jakości rzeczy sprzedanej, a także umożliwiają Klientowi skorzystanie z alternatywnego sposobu dochodzenia roszczeń w przypadku ujawnienia się wady Produktu. Szczegółowe warunki gwarancji, jej czas trwania, a także zasady postępowania reklamacyjnego są zawarte w karcie gwarancyjnej dołączonej do Produktu.


3. Jeżeli otrzymany przez Klienta Produkt okaże się wadliwy, Klient ma prawo skorzystać z uprawnień przysługujących mu w ramach gwarancji albo niezależnie od nich, z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi. W tym celu Klient może:

 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny za dany Produkt albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę, jeśli to możliwe, usunie. Przy czym Klient nie może odstąpić od zawartej Umowy Sprzedaży w sytuacji, kiedy wada Produktu jest nieistotna.
 2.  żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo, jeśli to możliwe, usunięcia wady.


4. Klient korzystający z uprawnień z tytułu rękojmi powinien dostarczyć Sprzedawcy wadliwy Produkt, na koszt Sprzedawcy, wysyłając go na adres: Design for kids Wichowo 31A, 87-600 Lipno.


5. Reklamację należy zgłosić pisemnie, na adres Wichowo 31A, 87-600 Lipno lub drogą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres e-mail: reklamacje@designforkids.pl lub za pośrednictwem elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego w Sklepie Internetowym.

6. Reklamacja powinna w miarę możliwości zawierać m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, a także żądanie Klienta, zawierające wskazanie sposobu dochodzenia roszczeń.


7. Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego ustosunkowania się do żądania reklamacyjnego, zgłoszonego w ramach rękojmi, a w przypadku gdy Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Reklamacji. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, to poczytuje się, że żądanie to uznał za zasadne. W przypadku gdy Sprzedawca otrzymał zgłoszenie reklamacyjne niezawierające niezbędnych informacji do rozpatrzenie reklamacji, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość kontaktu z Klientem w celu ich uzyskania.

X. Prawo odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży

 1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktu zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego przez okres 14 dni i bez podawania jakichkolwiek przyczyn, a także ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.
 2. Klient ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone:
 3. z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, który jest zgodny z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, i który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu Serwisu, wysyłając go wypełnionego pod adres Wichowo 31A, 87-600 Lipno;
 4. za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres e-mail sklep@designforkids.pl
 5. Bieg 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w momencie dostarczenia Klientowi Zamówienia. W sytuacji, kiedy Umowa Sprzedaży zakłada dostarczenie Zamówienia partiami, bieg terminu rozpoczyna się od objęcia w posiadanie przez Klienta ostatniej partii Zamówienia. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 6. W sytuacji, kiedy Klient wybierze sposób dostarczenia Produktów inny niż najtańszy sposób oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów dostawy.
 7. Klient jest zobowiązany do zwrotu Produktu/Produktów niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.
 8. Klient jest zobowiązany odesłać zwracane Produkty z dołączonym dowodem zakupu na adres Wichowo 31A, 87-600 Lipno.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Produktów z uwagi na korzystanie z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech i funkcjonowania zakupionych Produktów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dochodzenia względem Klienta odszkodowania w zakresie, w jakim pozwalają na to aktualne przepisy prawne.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
 11. w których przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, niemożliwy po otwarciu do zwrotu z uwagi na ochronę zdrowia lub względy higieniczne;
 12. w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe/wizualne lub programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli zostało ono otwarte przez Klienta.
 13. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie późniejszego niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrotu dokonanych płatności. Sprzedawca zastrzega zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

§10 Odstąpienie od Umowy

1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Produktu, prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W przypadku Umowy Sprzedaży, której przedmiotem jest sprzedaż Produktów dostarczanych osobno, partiami lub częściowo, powyższy termin rozpoczyna swój bieg od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.


2. Klient o jakim mowa w ust. 1 może wysłać oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem poczty, na adres Wichowo 31A, 87-600 Lipno lub drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail reklamacje@designforkids.pl.


3. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.


4. Niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu dostawy, Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu Klientowi kosztów dostawy wyłącznie do wysokości najtańszego sposobu dostawy, który oferuje w ramach Sklepu Internetowego.


5. Klient jest zobowiązany do zwrotu zakupionych Produktów niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.


6. Klient jest zobowiązany odesłać zwracane Produkty z dołączonym dowodem zakupu na adres Wichowo 31A, 87-600 Lipno.


7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Produktów z uwagi na korzystanie z nich w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia cech i funkcjonowania zakupionych Produktów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dochodzenia od Klienta odszkodowania w zakresie dozwolonym przez aktualnie obowiązujące przepisy prawne.


8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w zakresie umów:

 1. jakich przedmiotem jest sprzedaż Produktu dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, niemożliwego po otwarciu do zwrotu z uwagi na ochronę zdrowia lub względy higieniczne;
 2. jakich przedmiotem jest sprzedaż nagrań dźwiękowych, wizualnych lub programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, jeżeli zostały one otwarte przez Klienta.


9. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy Sprzedaży, uważa się ją za niezawartą, a Sprzedawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie późniejszego niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrotu otrzymanych kwot. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zwrotu otrzymanych kwot przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

§11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z zawartą pomiędzy Klientem a Sprzedawcą umowy mogą zostać rozwiązane polubownie, przy wykorzystaniu między innymi poniższych sposobów:

 1. rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej;
 2. rozstrzygnięcie sporu w trakcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.


2. Niezależnie od sposobów rozwiązania sporu, określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Klientowi przysługuje prawo do:

 1. uzyskania bezpłatnej pomocy w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (na przykład Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
 2. skorzystania z punktu kontaktowego prowadzonego przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, do którego zadań należy m.in. udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich;
 3. zainicjowania procedur rozstrzygania sporów, dostępnych na platformie ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§12 Postanowienia Końcowe

1. Tekst podstawowy niniejszego Regulaminu został sporządzony w języku polskim.


2. Niniejszy Regulamin podlega przepisom powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin nie wyłącza ani w żaden sposób nie ogranicza jakichkolwiek uprawnień przysługujących Konsumentowi na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.


3. Wybór prawa polskiego w odniesieniu do Regulaminu nie skutkuje pozbawieniem Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.


4. Regulamin jest dostępny w każdym czasie, pod adresem https://designforkids.adkmarketing.pl/regulamin, z wyjątkiem ewentualnych, okresowych przerw w działalności serwisu.


5. Umowa Sprzedaży i umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierane są w języku polskim, a prawem właściwym na potrzeby zawierania oraz realizacji tychże umów jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.


6. Sprzedawcy przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności:

 1. na skutek zaistnienia zmian przepisów prawnych regulujących sprzedaż Produktów lub usług drogą elektroniczną, a zmiany te wpływają na wzajemne prawa i obowiązki Klienta lub Sprzedawcy;
 2. na skutek zaistnienia zmian sposobu świadczenia Usług Elektronicznych oferowanych przez Sprzedawcę, spowodowanych obiektywnymi względami technicznymi lub technologicznymi, w tym w szczególności wprowadzeniem zmian w zakresie Wymagań technicznych;
 3. na skutek zaistnienia konieczności dostosowania działalności Sprzedawcy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z decyzji właściwych w organów administracji publicznej lub orzeczeń sądów, a powyższe wpływa na wzajemne prawa i obowiązki Klienta lub Sprzedawcy.


7. W przypadku dokonania zmian w treści Regulaminu, Sprzedawca powiadomi o tym fakcie Klienta z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem, wysyłając w tym celu wiadomość na adres e-mail, podany w trakcie rejestracji Konta Klienta lub podany w trakcie składania Zamówienia, a także publikując w Serwisie uwzględniający wszelkie dotychczasowe zmiany tekst jednolity Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie ma zastosowania do treści ani warunków umów zawartych między Klientami a Sprzedawcą w okresie poprzedzającym zmianę Regulaminu.


8. Klienci, którzy dokonali akceptacji Regulaminu, mają prawo do wypowiedzenia zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji od Sprzedawcy o zmianach w treści Regulaminu. Zmiana Regulaminu Serwisu nie wpływa na treść oraz warunki zawartych między Klientami a Sprzedawcą Umów Sprzedaży przed zmianą Regulaminu.


9. Wszelkie ewentualne spory mogące powstać między Klientem a Sprzedawcą będą rozstrzygane przez sądy powszechne, właściwe ze względu na siedzibę Sprzedawcy.


10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej, a także inne udostępnione w Serwisie regulaminy, przy czym regulaminy te obowiązują wyłącznie w zakresie w jakim nie są sprzeczne z niniejszym Regulaminem.

Baby Gifts
Baby Boxes + Layettes
More Gift Ideas
Boys Clothing
Boys Collections
Shop by Size
Girls Clothing
Girls Collections
Shop by Size