Polityka prywatności

§1 [Definicje]

 1. Administrator – Dariusz Wichrowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dariusz Wichrowski, Wichowo 31A, 87-600 Lipno, NIP: 8931307288, REGON: 341361389.
 2. Użytkownik/Klient – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku oferowanych przez Administratora usług.
 3. Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

§2 [Polityka prywatności]

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym, w trosce o bezpieczeństwo ich danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, Administrator ustanowił politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych. 

Polityka jest skierowana do:

 • Osób korzystających z Serwisu
 • Klientów i kontrahentów
 • Potencjalnych klientów
 • Odbiorców treści marketingowych
 • Osób działających w imieniu klientów

§3 [Administrator]

Administratorem danych osobowych jest Dariusz Wichrowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dariusz Wichrowski, Wichowo 31A, 87-600 Lipno, NIP: 8931307288, REGON: 341361389.

§ 4 [Czym są dane osobowe?]

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego Serwisu takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP lub Twoje dane na koncie poczty elektronicznej czy koncie w innej usłudze oferowanej przez Administratora. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage) instalowanych przez Administratora na stronach i urządzeniach, które używane są podczas korzystania z jego usług.

§5 [Źródła danych, podstawa i cel przetwarzania]

 1. Administrator pozyskuje dane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, na przykład w związku ze skontaktowaniem się z Użytkownika z Administratorem za pomocą formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie.
 2. Dane osób działających w imieniu klientów i kontrahentów mogą być przekazywane Administratorowi w treści zawieranych umów lub zleceń.
 3. Administrator zastrzega, iż w celu nawiązania współpracy lub weryfikacji danych rejestrowych klienta/kontrahenta, może pozyskiwać dane z ogólnodostępnych źródeł, zbiorów lub rejestrów, w tym między innymi z:
  – Krajowego Rejestru Sądowego;
  – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  przy czym dane te winny być zgodne z zakresem publicznie udostępnionych danych.
 4. Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z usług Administratora wystąpią, co do zasady trzy z nich:
 5. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:
  1. podjęcia działań – na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą – przed zawarciem umowy,
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  3. w celu obsługi reklamacji i odstąpień od zawartych umów.
 6. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu:
  1. oferowania i obsługi produktów lub usług własnych,
  2. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń przysługujących Administratorowi,
  3. w celach analitycznych i statystycznych,
  4. w celach marketingowych Administratora (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).
 7. Na podstawie odrębnej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w celu:
  1. przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym Regulaminu, o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail),
  2. marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Administratora.
   Marketing bezpośredni, o którym mowa w pkt a)-b) powyżej może być realizowany za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail) oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. dekoder, telefon, tablet).
  3. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z treścią ust. 4 niniejszego paragrafu.

§6 [Zakres zbieranych danych osobowych]

Administrator gromadzi i przetwarza m.in. następujące dane osobowe:

 1. podstawowe dane osobowe (imię i nazwisko, adres, numer dowodu osobistego/paszportu, pesel, numer konta bankowego) w celu zawarcia lub realizacji umowy, a także świadczenia usług,
 2. dane kontaktowe (numer telefonu i adres e-mail) przetwarzane w przypadku zgłoszeń wysyłanych z formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie,
 3. dane o płatnościach (np. dane karty kredytowej lub tokeny płatności od zewnętrznych dostawców usług płatniczych),

dane identyfikujące płatnika (imię i nazwisko, adres w przypadku klientów indywidualnych oraz nazwa firmy, adres siedziby i NIP w przypadku klientów firmowych) służące zaksięgowaniu płatności i wystawieniu odpowiedniego dowodu sprzedaży.

§7 [Okres przechowywania danych osobowych]

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz pięciu lat po jej zakończeniu, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  • posprzedażowej obsługi klientów,
  • zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń przysługujących Administratorowi,
  • wypełnienia obowiązku prawnego Administratora.
 2. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Administratora na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
 3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

§8 [Uprawnienia Użytkownika]

 1. Uprawnienia osoby, której dotyczą dane osobowe:
  • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
  • prawo do sprostowania danych, jeżeli przetwarzane dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • prawo żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
  • prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
  • cofnięcia każdej zgody wyrażonej Administratorowi w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora przed jej cofnięciem. 
 2. Prawa wymienione powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem, za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: kontakt@designforkids.pl.

§9 [Dane zbierane automatycznie]

Podczas wizyty w Serwisie, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące aktywności Użytkownika, m. in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych. Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi serwerami jest zaszyfrowana i odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).

§10 [Pliki Cookies]

 1. Administrator korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Użytkownik korzysta z Serwisu.
 2. Administrator wykorzystuje dwa rodzaje plików Cookies:
  • sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika,
  • trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika, aż do ich skasowania.
 3. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.
  Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi, zgodnie z instrukcją producenta, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Serwisu.
  Administrator wykorzystuje Cookies m.in. w celu uwierzytelniania Użytkownika na stronie Serwisu, utrzymywania sesji, dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika oraz tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających na optymalizowanie użyteczności Serwisu, za pośrednictwem narzędzi analitycznych jak Google Analytics, analiz i badań oglądalności, a także świadczenia usług reklamowych.
 4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

§11 [Portale społecznościowe]

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

§12 [Odbiorcy danych]

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz kontrahentom Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji umowy zawartej z użytkownikiem.
W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

§14 [Przekazywanie danych poza Unię Europejską]

Z uwagi na to, że Administrator może korzystać z usług innych dostawców, dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Administratorem a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

§15 [Kontakt w sprawie danych osobowych]

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych można zgłaszać do Administratora:

 1. wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@designforkids.pl,
 2. poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie.
Baby Gifts
Baby Boxes + Layettes
More Gift Ideas
Boys Clothing
Boys Collections
Shop by Size
Girls Clothing
Girls Collections
Shop by Size